ГРОМАДСЬКИЙ ІНСПЕКТОР МАЄ ПРАВО

Громадський інспектор з охорони довкілля, правові засади діяльності

Однією із гарантій екологічних прав громадян, відповідно до ст. 10 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, є здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Однією з форм громадського контролю в цій сфері є контроль, що здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. Громадські інспектори з охорони довкілля – це призначені у визначеному нормативно-правовими актами порядку особи, які відповідно до вимог екологічного законодавства України здійснюють громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля (далі – громадських інспекторів) організовується та координується органами Міністерства екології та природних ресурсів України:

 • Державною екологічною інспекцією,
 • Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів,
 • державними управліннями екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі,
 • державними інспекціями охорони Чорного і Азовського морів.

Координація діяльності громадських інспекторів здійснюється таким чином, що кожний з них закріплюється за відповідним підрозділом органу Мінекоресурсів (відділом, сектором тощо) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона земельних ресурсів та ін.). Особи, за якими закріплені громадські інспектори (керівник підрозділу, державний інспектор) здійснюють наступну роботу:

 • надають громадському інспектору практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю та координують його діяльність;
 • проводять з громадськими інспекторами навчання з питань здійснення їх діяльності, а також ознайомлюють з новими законодавчими та нормативними документами в цій сфері;
 • залучають громадських інспекторів до участі в перевірках, а також оформляють направлення для самостійного проведення рейдів та перевірок.

Громадські інспектори діють на громадських засадах, без додаткової оплати праці та без увільнення від основної роботи.

Хто може бути громадським інспектором

Громадським інспектором може бути особа, яка:

 • є громадянином України,
 • досягла 18 років,
 • має досвід природоохоронної роботи,
 • пройшла співбесіду в органах Мінекоресурсів з питань попередньої природоохоронної роботи та знань основ природоохоронного законодавства.

Порядок призначення та позбавлення повноважень громадського інспектора

Претендент подає органу Мінекоресурсів:

 • заяву у письмовій формі,
 • подання організації, що її рекомендує, abo
 • письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.

Громадських інспекторів призначають:

 • Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища (який за посадою є начальником Державної екологічної інспекції),
 • головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

Призначені громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження. У посвідченні вказуються: орган, який видав посвідчення; номер посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові громадського інспектора; територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор; термін дії посвідчення, права громадського інспектора.

Термін дії посвідчення – 1 рік, який щорічно продовжується за результатами оцінки щорічного звіту громадського інспектора про виконану роботу.
При екологічних організаціях дозволяється створювати штаби громадських інспекторів, які діють на громадських засадах відповідно до Положення про штаб громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджується на відповідній території.

За певних підстав громадський інспектор може бути позбавлений своїх повноважень органом, який його призначив, що має наслідком припинення виконання роботи громадського інспектора з вилученням відповідного посвідчення. Такими підставами є:

 • ненадання щорічного звіту або негативна його оцінка;
 • неналежне виконання функцій громадського інспектора;
 • учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, а також протиправних дій при виконанні роботи громадського інспектора.

Права громадських інспекторів з охорони довкілля

 1. Спільно з працівниками органів Мінекоресурсів, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною та раціональним використанням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських екологічних (природоохоронних) організацій брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
 2. За направленням органу Мінекоресурсів, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок.
 3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення і подавати їх відповідному органу Мінекоресурсів для притягнення винних до відповідальності (слід мати на увазі, що громадські інспектори мають право складати протоколи лише про окремі правопорушення, перелік яких визначений законодавством). Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) подає перелік правопорушень, про які громадські інспектори мають право складати протоколи:
  • Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень (Стаття 651 КпАП),
  • Порушення вимог пожежної безпеки в лісах (Стаття 77 КпАП),
  • Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків (Стаття 771 КпАП),
  • Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів (Стаття 78 КпАП),
  • Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (Стаття 82 КпАП),
  • Жорстоке поводження з тваринами (Стаття 89 КпАП,лише щодо диких тварин (скасовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 листопада 2007 р. N 577 – animalprotect)),
  • Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів (Стаття 912 КпАП),
  • Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів (Стаття 153 КпАП).

Слід зауважити, що в Положенні про громадських інспекторів з охорони довкілля подається ще ряд правопорушень, про які громадські інспектори мають право складати протоколи (це правопорушення, передбачені ст.ст. 85, 85-1, 88-1, 90, 91 КпАП). Однак, слід керуватися КпАП як нормативним актом, що має вищу юридичну силу.

 1. Доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;
 2. Перевіряти документи на право використання об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;
 3. Проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
 4. Брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;
 5. Роз’яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;
 6. Брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу”;
 7. Одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.

Обов’язки громадських інспекторів з охорони довкілля

 1. Дотримуватись вимог чинного законодавства та інших нормативних актів при проведенні рейдів та перевірок;
 2. Сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Мінекоресурсів про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;
 3. Не пізніше 31 січня наступного за звітним року подавати органу Мінекоресурсів, який призначив громадського інспектора з охорони довкілля, щорічний звіт про проведену роботу.
Нормативний матеріал:
 1. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року
 2. Про мисливське господарство та полювання. Закон України від 22 лютого 2000 року
 3. Про рослинний світ. Закон України від 9 квітня 1999 року
 4. Про тваринний світ. Закон України від 13 грудня 2001 року
 5. Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16 червня 1992 року
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року
 7. Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лютого 2002 р. N 88
 8. Положення про Державну екологічну інспекцію. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1520

Стаття 651. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об’єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах – тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 771. Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу – тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів
Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення граничних нормативів утворення забруднюючих речовин під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Перевищення гранично допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або шкідливий фізичний чи біологічний вплив на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів
Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів – тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, – тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 912. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів – тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів 
Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.